مسابقات جام پرچم فرصتی برای معرفی نوجوانان مستعد ارومیه است

مسابقات جام پرچم فرصتی برای معرفی نوجوانان مستعد ارومیه است

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه گفت: یکی از شیوه هایی که اوقات فراغت افراد یک جامعه را پر کرده و بسیاری از ضعف ها و کمبودهای جسمانی و روانی را رفع می کند، ورزش و تفریحات سالم است. محمدنقی پور در خصوص برگزاری مسابقات «جام پرچم» که متولی اصلی آن سازمان فرهنگی